Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Znalezione obrazy dla zapytania zgnilec amerykańskiROZPORZĄDZENIE NR 19/2020 WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 5 a, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1967 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r., poz. 1123), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się teren miejscowości:
1) Leszcze, Niwiska, Trześń, Hucisko, Zapole w gminie Niwiska, powiat kolbuszowski,
2) Huta Przedborska, Przedbórz, Domatków, w gminie Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
3) Zdżary, Kamionka, Blizna, Ocieka w gminie Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski,
4) Cierpisz, Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski,
5) Przysiółek Ruda w miejscowości Dobrynin w gminie Przecław, powiat mielecki

Załączniki:

Rozporządzenie - treść Plik pdf 313.34 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-08-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-13 10:41
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-13 10:45
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej przekazuje w załączeniu materiały dotyczące wsparcia finansowego dla rolników , pozyskane z POR ARiMR.  Szczegółowe informacje mozna uzyskać w siedzibie ARiMR w Kolbuszowej , ul. Towarowa 4, 36-100  Kolbuszowa.
Tel. 17 227 00 30

Załączniki:

ASF-wsparcie dla rolników z ARiMR. Plik doc 16.55 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2020-07-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-30 09:39
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-30 09:41

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej. (kontakt telefoniczny 17 74 45 723)

-   bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
    kolbuszowa.piw@wetgiw.gov.plZałączniki:

Załącznik Plik doc 12.20 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-04-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-04-03 09:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-04-03 09:25
1. Instrukcja dla pracowników.
2. Zalecenia dla pracowników IW.
3. Zalecenia dla właściceli zwierząt.
4. Zalecenia dla producentów żywności.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-03-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-17 09:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-17 10:02
Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus

Załączniki:

Instrukcja tekst Plik pdf 504.33 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-03-16
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-16 12:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-16 12:58
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2020-01-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-01-13 09:33
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-01-13 09:33
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz innych osób do czynności pomocniczych na rok  2020, o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1557) w ramach wyznaczenia, w zakresie:
 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu kolbuszowskiego,
 • badania zwierząt oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt umieszczanych na rynku,  przeznaczonych do wywozu,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt w trakcie uboju,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia,
 • pobierania próbek do badań,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 • badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny,
 • obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę wykonywanych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • prowadzenia badań rozpoznawczych bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej  białaczki bydła,
 • pobierania próbek krwi od świń w kierunku choroby Aujeszkyego w powiecie kolbuszowskim,
 • wykonywania z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub epidemiologicznego na terenie działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej,
 • czynności pomocniczych przy poskramianiu świń w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 13  grudnia 2019r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Druki - wnioski > zakładka> urzędowe badanie> wyznaczenia (procedura 2018r.)
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-11-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-11-21 09:50
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-11-21 09:56
 
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej  (wybrane zagadnienia)
 
Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

 
Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.
Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.
 
Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.
 
Osoby kontrolujące mogą:
- żądać pisemnych lub ustnych informacji,
- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 
Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).
 
Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 
Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 
Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 
Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 
Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
 
Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.
 
 
 
 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-10-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-10-15 14:51

Załączniki:

BREXIT Export Plik pdf 219.16 KB
BREXIT import Plik pdf 232.68 KB
Brexit przedsiębiorcy - ulotka Plik pdf 152.69 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-10-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-10-15 11:38
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-10-15 11:39
Znalezione obrazy dla zapytania lis szczepionka

Załączniki:

szczepienie PLAKAT Plik pdf 71.61 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-09-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-09-24 10:18
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-09-24 10:19
Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić je w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wykonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez tych lekarzy. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, jeśli zwierzę taki posiada. Dane z rejestru szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Za niezaszczepienie psa grozi kara grzywny
W myśl art. 85 ust. 1a ww. Ustawy, posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny, (mandat karny do 500 zł.)
 
Taka sama kara grozi w przypadku nieszczepienia kotów, jeżeli na danym obszarze został wprowadzony obowiązek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-09-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-09-04 11:14
Zgnilec amerykański pszczół - obszar zapowietrzony. Co to oznacza?

Załączniki:

rozporządzenie - treść Plik pdf 276.58 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-07-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-07-22 12:59
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-07-22 13:02
Osoby zainteresowane, które nie uczestniczyły w szkoleniu w miesiącu kwietniu br. , a chcący otrzymać stosowne zaświadczenie, mogą je uzyskać nadal


OGŁOSZENIE O SZKOLENIU


w zakresie:

- prowadzenia uboju na użytek własny
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej zaprasza osoby prowadzące ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny na bezpłatne szkolenie.
Najbliższe terminy szkoleń:

po uzgodnieniu telefonicznym


Szkolenia odbywają się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10. 

Koszt szkolenia: bezpłatne

Informacje o szkoleniu dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej (pon.-pt. w godzinach: 8.00-14.00 oraz pod numerem telefonu 17/74 45 723).

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej wystawia, na prośbę osoby zainteresowanej, zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2018r. osoby prowadzące ubój na użytek własny powinny posiadać zaświadczenie  o odbyciu szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii  w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-04-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-15 14:02
ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń     
                                 
Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
 
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest również w biurach powiatowych Agencji.
 
Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja excel - otwórz
wersja PDF - otwórz
Oświadczenie współposiadacza wersja PDF - otwórz
 
 1. Program skierowany jest do producenta rolnego:
  • któremu został nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) zaprzestali produkcji świń.
 2. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.
 3. Średnioroczną liczbę świń ustala się, jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.
 4. Do wniosku dołącza się:
  • decyzję administracyjną wydaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art 47 ust. 1 lub art 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn.zm.) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
  • dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej zakazującej utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:
   • dokumenty badania poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii lub,
   • dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie poubojowe, (jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub
   • dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2 lub
   • dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub  z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub
   • faktury sprzedaży zwierząt.
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
 5. Pomoc przyznawana jest w drodze Decyzji Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-04-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-10 07:46
OGŁOSZENIE O SZKOLENIU

w zakresie:

- prowadzenia uboju na użytek własny
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej zaprasza osoby prowadzące ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny na bezpłatne szkolenie.
Najbliższe terminy szkoleń:
 • 1 kwiecień 2019r. ( poniedziałek) godz. 9.00
 • 8 kwiecień 2019r. (poniedziałek) godz. 9.00
 •  
 • 15 kwiecień 2019r. (poniedziałek) godz. 9.00
Szkolenia odbywają się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10. 

Koszt szkolenia: bezpłatne

Informacje o szkoleniu dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej (pon.-pt. w godzinach: 8.00-14.00 oraz pod numerem telefonu 17/74 45 723).

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej wystawia, na prośbę osoby zainteresowanej, zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2018r. osoby prowadzące ubój na użytek własny powinny posiadać zaświadczenie  o odbyciu szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii  w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-03-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-26 15:02
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-26 15:13

Załączniki:

szczepienie lisów kwiecień 2019r. Plik pdf 644.70 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-03-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-26 14:58
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-03-26 15:00

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzę chore ubój

więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-02-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-02-04 12:15
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-11 08:03

 
ZAPROSZENIE
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej
Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Kolbuszowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kolbuszowej
 
Zaprasza na KONFERENCJĘ, która odbędzie się dnia 12  lutego 2019r.  o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego
 w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
 
Tematy konferencji:
 
I.       Biuro Powiatowe ARIMR w Kolbuszowej
1.       Promocja portalu IRZplus i inne zagadnienia dotyczące IRZ.
 
II.      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
1.       ASF – Zagrożenie chorobą
2.       Aktualna sytuacja obszarów zagrożonych
3.       ASF w Polsce – mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki
4.       Filmy informacyjne
5.       Bioasekuracja
 
III.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kolbuszowej
1.       Rolniczy Handel Detaliczny „RHD” (definicja rolniczego handlu detalicznego ).
2.       Wymagania prawne i ogólne zasady związane z prowadzeniem produkcji
w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 
 
 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2019-01-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-01-24 12:57

Załączniki:

ulotka Plik pdf 451.26 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-11-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-11-20 15:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-11-20 15:08
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-11-16
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-11-16 11:10
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-11-16 11:16
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-10-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-10-30 13:01
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-10-30 13:13

Informacja dla posiadaczy zwierząt o zmianach w identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642) została opublikowana w dniu 27 sierpnia 2018 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r. Zgodnie z przepisami: 
 - zmiany dla posiadaczy świń:

 •  w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego;
 •  w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt;
 •  zmieniono zasady znakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;
 • doprecyzowano termin dodatkowego oznakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada;
 •  zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia do kierownika biura dodatkowego oznakowania świń;
 •  wprowadzano obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności;
 •  doprecyzowano przepis w zakresie przekazywania kierownikowi biura, jako wyników spisu stanu stada świń tylko liczby świń ustalonej podczas spisu;

 - zmiany dla posiadaczy bydła, owiec i kóz:

 •  wyłączono posiadaczy bydła z obowiązku dokonywania spisu stanu stada;
 •  zrezygnowano z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec/ kóz do kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy odnotować w księdze rejestracji);

 - zmiany dla pośredników, targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt:

 •  zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji dla świń;
 •  zwolniono podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
  z obowiązku prowadzenia ewidencji;
 •  wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji dla podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów prowadzących działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 •  zwolniono z obowiązku dokonywania spisu stanu stada dla owiec/ kóz i świń posiadaczy zwierząt władających nimi tymczasowo, w związku z ich transportem.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-10-29
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-10-29 14:09

Aplikacja Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

 Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl - zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet - Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

 Problemy dotyczące błędów w działaniu Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.
 Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
Wytworzył2018-10-29
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-10-29 14:09