Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2019-04-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-11 12:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-04-11 12:23
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2019-01-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-01-24 13:01

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ
(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.):
Agrisan 8090
Hppa
Omnisept
Aldekol Des 03
Huwa-San Tr-50
Oropharma Disinfect Spray
Aldekol Des Ff
Hyperox®
Oxykol
Arco-Sept
Hypred Force 7
Prontech
Aseptol Pro
Incimaxx Aqua S-D
Prophyl 2000
Chloramin® T
Incimaxx Des-N
Sanitas Forte Vet
Cid 20
Incimaxx T
Savo Prim
Desam Effekt M
Kc 5000
Th5
DesAT
Keno TM cox
Virakil O2
Desintec Fl-Des Ga forte
Kill'ops
Virex
Dip-Io 5000
Lely Quaress-Iodine
Virkon Professional Tablets
Dr Oxy-Des Foam
Lerasept® Aktiv
Virkon TM S
Dupont ™ Virkon Advanced
Lerasept® Spezial LF
Virocid RTU
Epidemed Vc 400
Lerasept® Spezial Sr 415
Virocid®
Four’sann
Liq-Io 5500
Virocid® F
G-Mix Power
Multicide 150
Viroshield
G-Mix Spray
Neo Opp
Halamid
Neopredisan 135-1®
Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2018-12-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-12-11 13:57
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-12-11 14:01
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ
 
z dnia 3 września 2018 r.
 
 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu kolbuszowskiego
 
 
     Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich Nr 31 – Kołu Łowieckiemu ,,Knieja ‘’ w Majdanie Królewskim, Nr 39 - Kołu Łowieckiemu ,,Darz Bór’’ w Świerczowie, Nr 61 - Kołu Łowieckiemu ,,Towarzystwo Myśliwych " w Rzeszowie obejmującym obwody łowieckie na terenie gmin; Cmolas, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa na terenie powiatu kolbuszowskiego nakazuje się:
  1. przeprowadzanie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów w ilości 20 szt.  z podziałem na odstrzał 10 szt. Kołu Łowieckiemu ,,Knieja‘’ w Majdanie Królewskim na terenie obwodu łowieckiego Nr 31, 2 szt. Kołu Łowieckiemu ,,Towarzystwo Myśliwych  " w Rzeszowie  na terenie obwodu łowieckiego Nr 61,  oraz 8  szt. Kołu Łowieckiemu ,,Darz Bór’’ w Świerczowie na terenie obwodu łowieckiego Nr 39, w terminie do 31 października  2018r.
 
  1. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Cmolas, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej  w sprawie  zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w gminach Cmolas, Dzikowiec, Raniżów, Kolbuszowa na terenie powiatu kolbuszowskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) oraz uwzględnia przyjętą w dniu 28 czerwca 2017r. „Strategię obniżenia populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”.  Zgodnie z założeniami należy zredukować populację dzika do poziomu do poziomu 0,1 osobnika na 1 km2.
Koła Łowickie ,, Knieja ‘’ w Majdanie Królewskim, ,,Darz Bór’’ w Świerczowie, oraz  ,,Towarzystwo Myśliwych " w Rzeszowie zwróciły się z wnioskami  do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej o zgodę na dodatkowy odstrzał sanitarny dzików na terenie dzierżawionych obwodów w celu utrzymania populacji dzika na założonym poziomie.
Uwzględniając powyższe wnioski w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń oraz utrzymaniem gęstości populacji dzika na niskim poziomie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej wydał niniejsze rozporządzenie w celu ograniczenia możliwości przenoszenia wirusa afrykańskiego pomoru świń przez dziki.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2018-09-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-09-05 11:51
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-09-05 11:52


 
Ważna informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną
W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (w tym terenu całego województwa podkarpackiego), w załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dokumenty, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.
Opracowano:
- ulotkę informacyjną;
- dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
- wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
- wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
- wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
- lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
- zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
- wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
- wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7, wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.
Należy zaznaczyć, iż wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie.
Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2018-02-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-26 08:06
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-03-23 12:55


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!


Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują  WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
 
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
 
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
 
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 
Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.
 
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2017-12-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-11 14:08
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-11 14:32
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2017-07-19
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-07-19 11:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-07-19 11:11
W związku z wystąpieniem w Polsce (między 7 a 10 czerwca br.) kolejnych 7 ognisk (w tym 5 w woj. lubelskim, w powiecie bialskim) afrykańskiego pomoru świń (łącznie w Polsce potwierdzono dotychczas 30 ognisk) u świń, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o podstawowych zasadach bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną (szczegóły w załączonej ulotce). Jest to szczególnie istotne dla hodowli świń w województwie podkarpackim, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie z woj. lubelskim oraz Ukrainą, gdzie ostatnio odnotowuje się zwiększoną liczbę przypadków i ognisk ASF.
  

Харчові продукти тваринного походження можуть містити патогени, які викликають інфекційні захворювання у тварин,         в тому числі африканську чуму свиней.

Не дозволяймо, щоб інфекційні хвороби тварин потрапили до ЄС!
Що таке африканська чума свиней
?
Африканська чума свиней (African swine fever – ASF) це небезпечна, висококонтагіозна вірусна хвороба свійських та диких свиней. Вагомим способом розповсюдження віруса АЧС є годування тварин залишками харчових продуктів.

Люди є стійкими до вірусу АЧС, у зв’язку з тим, хвороба не становить загрози їх здоров’ю та життю. Однак виявлення АЧС в країні несе для неї тяжкі економічні наслідки, особливо, з приводу повної блокади торгівлі і вивезення свиней та свинини до країн, де немає АЧС.
  
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2017-06-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-06-28 12:20
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-06-29 11:30
https://www.youtube.com/watch?v=j2Gun5SC4bc
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2017-02-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-02-08 09:30
https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=3df91d203ca947b8a4374713a668b955&folder=default0%2FINBOX&id=911&attachment=2&save=0&filter=1
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2016-10-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-10-28 08:24
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-10-28 08:29
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii2014-09-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-09-10 13:41
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-06-28 12:20
Wygenerowano: 21 listopada 2019r. 04:13:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.