XML
Obszar ochronny ASF - strefa żółta
NIEAKTUALNE INFORMACJE

Obszar ochronny ASF

W związku z DECYZJĄ WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1994 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich został określony obszar ochronny (strefa żółta) dla —

cały powiat kolbuszowski
 
Wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze ochronnym (strefa żółta),
Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie.
Na  terenie  obszaru ochronnego  istnieje  obowiązek  zgłaszania  do  ARiMR  każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz  dokonania oznakowania świń w ciągu 48  godzin  (2  dni)                      od zaistnienia  tego  zdarzenia.
Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:
-        świnie  były  utrzymywane  w  gospodarstwie  co  najmniej  przez  30  dni  przed ubojem,
-        posiadacz  świń  zgłosi do  Powiatowego  Lekarza Weterynarii  w  Kolbuszowej  zamiar  przeprowadzenia  uboju  minimum  24  h  przed ubojem,
-        świnie  zostaną  poddane  badaniu  przedubojowemu  wykonanemu  przez uprawnionego lekarza weterynarii,
-        mięso  pozyskane  w  wyniku  uboju  tych  świń  zostanie  poddane  badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.
Na  terenie  obszaru  ochronnego  istnieje  obowiązek  natychmiastowego zgłoszenia  do  Powiatowego   Lekarza   Weterynarii   w każdego  przypadku padnięcia świni  w  gospodarstwie  (przed  oddaniem  zwłok  świni  do  utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
 
W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:
1.      Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  w  Kolbuszowej  lub  lekarzowi  weterynarii opiekującemu się stadem.
2.      Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
3.      Nie  wywozić  z  gospodarstwa  zwierząt,  zwłok  zwierzęcych,  produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
4.      Uniemożliwić  osobom  postronnym  dostęp  do  pomieszczeń  lub  miejsc,                      w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
 
Istnieje  obowiązek  powiadomienia  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii                          w Kolbuszowej   o  zalezieniu  zwłok  dzika  – w przypadku  znalezienia  padłego  dzika należy:
1.      Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
2.      Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
3.      Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Kolbuszowej lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
4.      Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny stosować środki higieny  niezbędne do  ograniczenia  ryzyka  szerzenia  się  ASF,  w  tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
5.      Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc,  w  których  utrzymywane  są  świnie  i  nie  wykonywać  czynności związanych z obsługą świń.
Na  terenie  obszaru  ochronnego obowiązuje wymóg oznakowania  budynków,                         w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
W gospodarstwie powinna  znajdować  się dokumentacja  weterynaryjna  dotycząca przebiegu  leczenia  i przeprowadzonych  zabiegów  weterynaryjnych  oraz  padłych zwierząt.
Świnie  wprowadzane  do  gospodarstwa powinny  zostać  zaopatrzone w  świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem.
Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Kolbuszowej  przypomina  o  konieczności przestrzegania  zasad  bioasekuracji  w  gospodarstwie  wynikających                                       z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.                      w sprawie  środków  podejmowanych  w  związku  z  wystąpieniem  afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).
Nakazy
1.      Utrzymywanie  świń  w  gospodarstwie  w  sposób  wykluczający  kontakt  ze zwierzętami  wolno  żyjącymi  i  ze  zwierzętami  domowymi  (psy,  koty)  w odrębnych,  zamkniętych  pomieszczeniach,  w  których  są  utrzymywane  tylko świnie  (oddzielne  wejście,  brak  bezpośredniego  przejścia  do  pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
2.      Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta,  warchlaki,  tuczniki,  lochy,  loszki,  knury  i  knurki oraz  bieżące aktualizowanie tego spisu.
3.      Prowadzenie  rejestru  środków  transportu  do  przewozu  świń,  paszy  lub produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego,  wjeżdżających  na  teren gospodarstwa  oraz  rejestru  wejść  osób  do  pomieszczeń,  w  których  są utrzymywane świnie.
4.      Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5.      Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń  w  których  utrzymywane  są  świnie  oraz  przed  wejściami  i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym  skuteczne  działanie  środka  dezynfekcyjnego  (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym).
6.      Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami  z  gospodarstwa lub  zainstalowanie  niecek  dezynfekcyjnych  o  szerokości  nie  mniejszej  niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego  do  gospodarstwa  oraz  stałe  utrzymywanie  mat/niecek dezynfekcyjnych    w stanie  zapewniającym  skuteczne  działanie  środka dezynfekcyjnego.
7.      Zabezpieczenie  wybiegu  dla  świń  podwójnym  ogrodzeniem  o  wysokości wynoszącej  co  najmniej  1,5  m,  związanym  na  stałe  z  podłożem,  a  każdego wjazdu i wyjazdu oraz wejścia i wyjścia z takiego wybiegu zabezpieczenia matą dezynfekcyjną.
8.      Wykonywanie  czynności  związanych  z  obsługą  świń  wyłącznie  przez  osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
9.      Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem  tych  czynności,  środków  higieny  niezbędnych  do  ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
10.    Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11.    Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej  oraz  obuwia  ochronnego  przeznaczonego  wyłącznie  do wykonywania tych czynności.
12.    Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
13.    Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
Zakazy
1.      Zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.
2.      Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami  lub  obszaru  zagrożenia,  chyba  że  tę  zielonkę  lub  to  ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
3.      Zakaz wykorzystywania  w  pomieszczeniach,  w  których  są  utrzymywane świnie,  słomy  na  ściółkę  dla  zwierząt  pochodzącej  z  obszaru  objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu  niedostępnym  dla  dzików  co  najmniej  przez  90  dni  przed  jej wykorzystaniem.
4.      Zakaz  wnoszenia  i  wwożenia  na  teren  gospodarstwa,  w  którym  są utrzymywane  świnie,  zwłok  dzików,  tusz  dzików,  części  tusz  dzików  i produktów   ubocznych   pochodzenia   zwierzęcego   oraz   materiałów  i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
5.      Zakaz  prowadzenia  uboju  świń  w  celu  produkcji  mięsa  na  użytek  własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
6.      Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. Spełnianie powyższych wymagań jest warunkiem przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie! Na obszarze   ochronnym   powiatowy   lekarz   weterynarii   dwa   razy   w   roku przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrolę przestrzegania ww. nakazów  i  zakazów  wraz  z  wywiadem  lekarsko-weterynaryjnym  oraz  badaniem klinicznym świń z pomiarem wewnętrznej ciepłoty ciała.
 
Dodatkowych informacji  można  uzyskać w   siedzibie 
 Powiatowego   Inspektoratu Weterynarii   w Kolbuszowej
tel.: 17 /74 45 723
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
WytworzyłMarek Olszowy - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej2019-12-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-04-26 15:13
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-04-26 13:40